Bộ Công an - Lực lượng chủ công, đi đầu trong hưởng ứng Ngày Pháp luật

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong Công an nhân dân (CAND).

Buổi lễ được tổ chức trực tuyến từ hội trường lớn Bộ Công an đến hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cùng đại diện nhiều bộ, ngành tham dự buổi Lễ.

Tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Luật PBGDPL và triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong CAND.

Qua 10 năm triển khai thi hành Luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật trong CAND, chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật về an ninh, trật tự được nâng lên rõ rệt và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an đơn vị, địa phương đạt được trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; đồng thời, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn đến các ban, bộ, ngành trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan báo chí, truyền thông đã luôn đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng CAND trong công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật và triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an đơn vị, địa phương quán triệt, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cấp ủy, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, ổn định; bám sát, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 08/CT-BCA của Bộ Công an về tăng cường công tác PBGDPL của lực lượng CAND.

Ngoài ra, cần chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức triển khai thực hiện và công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong CAND. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy pháp chế CAND; bảo đảm hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Có chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng để động viên, khuyến khích, phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ pháp chế CAND, có biện pháp khuyến khích, thu hút nhân tài ở trong và ngoài ngành Công an về công tác tại các đơn vị, bộ phận làm công tác pháp chế trong CAND. Quan tâm bảo đảm kinh phí, đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao nhận thức, tư tưởng, xác định việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam là một bộ phận của công tác chính trị - tư tưởng, nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

Nghiên cứu nhân rộng các mô hình triển khai Ngày Pháp luật

Các đại biểu tham dự buổi Lễ đã nghe đại diện lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL trong CAND; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tham luận về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật và tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL trong CAND; nghe công bố quyết định khen thưởng và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương nhận thấy Bộ Công an và Công an cả nước thực sự là lực lượng chủ công, đi đầu trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương nhận thấy Bộ Công an và Công an cả nước thực sự là lực lượng chủ công, đi đầu trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đánh giá, qua báo cáo triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL trong CAND, đặc biệt là bài phát biểu của Bộ trưởng Tô Lâm cho thấy, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành phát luật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, coi trọng.

Lực lượng CAND đã tích cực, nghiêm túc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều nội dung phù hợp, hình thức phong phú, không chỉ được tổ chức trong tuần lễ, tháng cao điểm mà được triển khai thường xuyên gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị CAND, bám sát điều kiện thực tiễn, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng, thi hành bảo vệ pháp luật và đạt được những kết quả quan trọng.

Với những kết quả đó, Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương nhận thấy Bộ Công an và Công an cả nước thực sự là lực lượng chủ công, đi đầu trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, kịp thời thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ, khả thi các chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tổ chức và hoạt động của lực lượng CAND. Tăng cường công tác PBGDPL tạo tiền đề để tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả; nghiên cứu nhân rộng các mô hình triển khai Ngày Pháp luật hiệu quả gắn với hoàn thành nhiệm vụ công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành Tư pháp trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật để bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của người dân; hỗ trợ, hướng dẫn Bộ Tư pháp trong đảm bảo an toàn, an ninh thông tin… Về phía Bộ Tư pháp, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Bộ Công an trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi Bộ, ngành…

 
Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND lĩnh hội, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Bộ trưởng Tô Lâm tại buổi Lễ, để cụ thể hóa thành hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tin Cùng Chuyên Mục