Có 15.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4, cao nhất từ trước đến nay

Giang Phạm

Tổng vốn đăng ký của hơn 15.000 doanh nghiệp thành lập mới này là 164.100 tỷ đồng

Báo cáo của Tổng cục Thống kê chỉ ra, tình hình đăng ký doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 4/2022 khởi sắc.

Cụ thể, trong tháng 4, cả nước có 15.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng vốn đăng ký của những doanh nghiệp thành lập mới này là 164.100 tỷ đồng. Số lao động đăng ký đạt gần 104.800 lao động.

So với tháng 3/2022, số doanh nghiệp mới tăng 4,9%, giảm 15,3% về vốn đăng ký và tăng 11,7% về số lao động. Với số doanh nghiệp và số vốn đăng ký như trên, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 10,9 tỷ đồng.

Tính chung 4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2021. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 60,6% và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể giảm 17,5%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 12,8 tỷ đồng, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, có 30.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2022 lên 80.500 đơn vị, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 20.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ở chiều ngược lại, tính chung 4 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 41.000 doanh nghiệp, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, có 15.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; gần 5.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Bình quân trong một tháng, 15.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tin Cùng Chuyên Mục