Có thêm 13.400 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5

Giang Phạm

Tổng vốn đăng ký của hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới này là 125.800 tỷ đồng.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê chỉ ra, tình hình đăng ký doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 5/2022 có phần chững lại.

Cụ thể, trong tháng 5, cả nước có 13.400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký của những doanh nghiệp thành lập mới này là 125.800 tỷ đồng. Số lao động đăng ký đạt gần 89.500 lao động.

So với tháng 4/2022, số doanh nghiệp mới giảm 10,9%, giảm 23,4% về vốn đăng ký và giảm 14,6% về số lao động. Với số doanh nghiệp và số vốn đăng ký như trên, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 9,4 tỷ đồng.

Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 63.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 761.000 tỷ đồng. Tổng số lao động đăng ký là 437.700 lao động. 

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 12,1 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Nếu tính cả 1.684.300 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 22.100 doanh nghiệp đang hoạt động thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2022 là 2.445.300 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Bên cạnh đó, có 35.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2022 lên 98.600 đơn vị, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 19.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ở chiều ngược lại, tính chung 5 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 45.900 doanh nghiệp, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, có 19.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 6.900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Bình quân trong một tháng, 14.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tin Cùng Chuyên Mục