Công chức kiểm lâm, kiểm dịch động vật phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương.

Vị trí công tác định kỳ chuyển đổi

Cụ thể, theo Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có 5 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi:

1- Quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm.

2- Kiểm dịch động vật.

3- Kiểm lâm.

4- Kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, bệnh động vật, gia súc, gia cầm.

5- Theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y, thủy sản.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ 2 - 5 năm

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc là từ đủ 02 năm đến 05 năm.

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm được phân công làm việc ở vị trí công tác đó của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thông tư này áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về quy định chuyển tiếp, đối với các trường hợp thuộc diện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định  nêu trên đang được theo dõi, tính thời gian chuyển đổi theo quy định tại Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trước ngày 17/7/2023 mà chưa đủ thời gian định kỳ chuyển đổi theo Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT  thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, tính thời gian giữ vị trí công tác để rà soát định kỳ chuyển đổi theo thời hạn nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2023.

Bãi bỏ Thông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tin Cùng Chuyên Mục