Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực hoàn thành kế hoạch 2018, thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội

Huy Quang

09:09 16/04/2019


Lợi nhuận trước thuế đạt 254,2 tỷ đồng, hoàn thành 110,4% kế hoạch năm 2018 đề ra, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 Đại hội đồng cổ đông giao phó, tích cực thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội.

BÌNH LUẬN

loading