Doanhnhan.vn phát hiện: 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công thương đang "thừa" cấp phó

Trần Giang Nam

Theo tìm hiểu của Doanhnhan.vn, 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công thương đang có số lượng cấp phó vượt quy định.

Doanhnhan.vn phát hiện: 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công thương đang

Ông Vũ Huy Hoàng trả lời báo chí khi còn là Bộ trưởng Bộ Công thương. Ảnh: Việt Dũng/ Tuổi Trẻ.

Giai đoạn ông Vũ Huy Hoàng: 6 cơ quan đơn vị "thừa" cấp phó

Hôm qua 8/3/2017, Bộ Nội vụ đã thông báo kết luận thanh tra trong giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến 30/6/2016 và chỉ rõ: Ông Vũ Huy Hoàng khi còn làm Bộ trưởng Bộ Công thương đã bổ nhiệm 7 trường hợp cấp phó vụ trưởng ở 6 cơ quan, đơn vị vượt quá số lượng cấp phó theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Theo quy định trên, số lượng cấp phó của người đứng đầu cục, vụ, văn phòng thuộc bộ không được vượt quá 03 người.

Tại thời điểm thanh tra, Bộ Nội vụ phát hiện 6 cơ quan đơn vị thuộc Bộ Công thương có số lượng cấp phó của người đứng đầu vượt quy định, bao gồm:

- Văn phòng Bộ.

- Vụ Khoa học và Công nghệ.

- Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương.

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

- Cục Xúc tiến thương mại.

- Cục Công nghiệp địa phương.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ Công thương chỉ đạo thực hiện đúng số lượng cấp phó của người đứng đầu theo quy định của pháp luật.

Đáp lại, Bộ Công thương cho biết sẽ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đặt ra trong kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ.

Hiện tại: 11 cơ quan đơn vị "thừa" cấp phó

Còn theo tìm hiểu của Doanhnhan.vn, ở thời điểm hiện tại, Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ đã được thay thế bởi Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ.

Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định: Số lượng cấp phó của người đứng đầu văn phòng, thanh tra, vụ, cục, tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ.

Khoản 2 Điều 40 Luật Tổ chức Chính phủ 2015 quy định: Số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập không được quá 3 người; số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không được quá 4 người.

Chiểu theo cả nghị định cũ và nghị định mới thì 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công thương đang có số lượng cấp phó vượt quy định.

Cụ thể, khảo sát của Doanhnhan.vn trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương (moit.gov.vn) ngày hôm nay 9/3/2017 cho thấy:

Vụ Kế hoạch đang có 1 vụ trưởng là ông Dương Duy Hưng, 5 phó vụ trưởng gồm:

- Ông Huỳnh Đức Thắng.

- Bà Hoàng Thị Tuyết Hoa.

- Ông Nguyễn Hoàng Giang.

- Bà Nguyễn Thúy Hiền.

- Ông Nguyễn Sỹ Cường.

Doanhnhan.vn phát hiện: 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công thương đang

Ban lãnh đạo Vụ Kế hoạch. Ảnh: moit.gov.vn.

Vụ Tài chính có 1 vụ trưởng là ông Vũ Quốc Anh, 4 phó vụ trưởng gồm:

- Ông Khuất Quang Vượng.

- Ông Phạm Đào Chương.

- Bà Tào Thị Kim Vân.

- Ông Nguyễn Thành Lam.

Doanhnhan.vn phát hiện: 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công thương đang

Ban lãnh đạo Vụ Tài chính. Ảnh: moit.gov.vn.

Vụ Tổ chức cán bộ có 1 vụ trưởng là ông Trần Quang Huy, 4 phó vụ trưởng gồm:

- Ông Vũ Xuân Chính.

- Ông Trần Trung Thành.

- Bà Nguyễn Ngọc Minh Hương.

- Bà Nguyễn Thị Hoa.

Doanhnhan.vn phát hiện: 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công thương đang

Ban lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ. Ảnh: moit.gov.vn.

Vụ Phát triển nguồn nhân lực có 1 phó vụ trưởng phụ trách là ông Phạm Quốc Anh, 4 phó vụ trưởng gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thảo.

- Ông Trần Văn Thanh.

- Ông Nguyễn Văn Nga.

- Bà Nguyễn Thị Lâm Giang.

Doanhnhan.vn phát hiện: 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công thương đang

Ban lãnh đạo Vụ Phát triển nguồn nhân lực. Ảnh: moit.gov.vn.

Vụ Khoa học và Công nghệ có 1 vụ trưởng là ông Nguyễn Phú Cường, 4 phó vụ trưởng gồm:

- Bà Phạm Thu Giang.

- Ông Nguyễn Huy Hoàn.

- Ông Trần Việt Hòa.

- Ông Trần Minh.

Doanhnhan.vn phát hiện: 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công thương đang

Ban lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: moit.gov.vn.

Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương có 1 vụ trưởng là bà Lê Hoàng Oanh, 4 phó vụ trưởng gồm:

- Ông Lê An Hải.

- Ông Tô Ngọc Sơn.

- Ông Nguyễn Phúc Nam.

- Ông Đỗ Quốc Hưng.

Doanhnhan.vn phát hiện: 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công thương đang

Ban lãnh đạo Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: moit.gov.vn.

Vụ Thị trường Châu Âu có 1 vụ trưởng là ông Đặng Hoàng Hải, 4 phó vụ trưởng gồm: 

- Ông Trần Ngọc Quân.

- Bà Nguyễn Quỳnh Anh.

- Bà Nguyễn Thảo Hiền.

- Bà Nguyễn Khánh Ngọc.

Doanhnhan.vn phát hiện: 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công thương đang

Ban lãnh đạo Vụ Thị trường Châu Âu. Ảnh: moit.gov.vn.

Tổng cục Năng lượng có 1 tổng cục trưởng là ông Đặng Huy Cường, 5 phó tổng cục trưởng gồm:

- Ông Nguyễn Khắc Thọ.

- Ông Lê Tuấn Phong.

- Ông Nguyễn Việt Sơn.

- Ông Đỗ Đức Quân.

- Ông Phương Hoàng Kim.

Doanhnhan.vn phát hiện: 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công thương đang

Ban lãnh đạo Tổng cục Năng lượng. Ảnh: moit.gov.vn.

Cục Xúc tiến thương mại có 1 cục trưởng là ông Bùi Huy Sơn, 4 phó cục trưởng gồm:

- Ông Tạ Hoàng Linh.

- Ông Đỗ Kim Lang.

- Bà Bùi Thị Thanh An.

- Ông Lê Hoàng Tài.

Doanhnhan.vn phát hiện: 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công thương đang

Ban lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại. Ảnh: moit.gov.vn.

Cục Xuất nhập khẩu có 1 cụ trưởng là ông Phan Văn Chính, 5 phó cục trưởng gồm:

- Bà Phan Thị Diệu Hà.

- Bà Đỗ Thị Thu Hương.

- Ông Trần Thanh Hải.

- Bà Dương Phương Thảo.

- Ông Nguyễn Phú Hòa.

Doanhnhan.vn phát hiện: 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công thương đang

Ban lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu. Ảnh: moit.gov.vn.

Cục Công nghiệp địa phương có 1 cục trưởng là ông Ngô Quang Trung, 5 phó cục trưởng gồm:

- Ông Phan Văn Bản.

- Bà Đỗ Thị Minh Trâm.

- Ông Hoàng Chính Nghĩa.

- Ông Nguyễn Hồng Phong.

- Ông Dương Quốc Trịnh.

Doanhnhan.vn phát hiện: 11 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công thương đang

Ban lãnh đạo Cục Công nghiệp địa phương. Ảnh: moit.gov.vn.

Doanhnhan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Điều 40. Cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

1. Cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ gồm vụ, văn phòng, thanh tra, cục, tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Vụ, văn phòng, thanh tra, cục, tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập có người đứng đầu.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập không quá 03; số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 04.

(Luật Tổ chức Chính phủ 2015)

Tin Cùng Chuyên Mục