Chủ đề: Ông Nguyễn Bá Dương rời Coteccons

Ricons muốn thoát bóng Coteccons

Ricons muốn thoát bóng Coteccons

Công ty từng nằm trong hệ sinh thái Coteccons Group vừa thay đổi nhận diện thương hiệu mà trên đó không còn yếu tố cho liên quan đến Coteccons.