Giai đoạn 2021 - 2025, TP Hà Nội dự kiến lập thêm 2 - 5 khu công nghiệp

Thành Trung

Các khu công nghiệp dự kiến sẽ được thành lập gồm: KCN Sạch Sóc Sơn, KCN Đông Anh, KCN Bắc Thường Tín, KCN Phú Nghĩa mở rộng, KCN Phụng Hiệp.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Thành lập 2 - 5 khu công nghiệp mới, giai đoạn 2021-2025”.

Cụ thể, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thành lập 5 khu công nghiệp (KCN) mới trong giai đoạn 2021 - 2025: KCN Sạch Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn diện tích 302,8ha ở hai xã Minh Trí và Tân Dân); KCN Đông Anh (huyện Đông Anh diện tích 300ha ở các xã Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thụy Lâm, Liên Hà và thị trấn Đông Anh); KCN Bắc Thường Tín (huyện Thường Tín diện tích 112ha ở các xã Văn Bình, Ninh Sở, Liên Phương); KCN Phú Nghĩa mở rộng (huyện Chương Mỹ diện tích 389ha ở các xã Phú Nghĩa, Trường Yên, Ngọc Hòa); KCN Phụng Hiệp (huyện Thường Tín diện tích 174,88ha ở các xã Dũng Tiến, Nghiêm Xuân, Tô Hiệu, Thắng Lợi).

Việc thành lập các khu công nghiệp này nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố trong thời gian tới. Cụ thể hóa chiến lược phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố phù hợp với quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất các địa phương của thành phố.

Đồng thời, bảo đảm việc phát triển các khu công nghiệp khoa học, hợp lý, hiệu quả theo hướng hình thành các khu công nghiệp tại những địa điểm, vị trí thuận lợi về giao thông thủy, bộ, có khả năng liên kết phát triển và thu hút đầu tư, có vai trò chủ đạo trong phát triển công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin Cùng Chuyên Mục