Hội thảo “Quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về hoạt động hoà giải thương mại”