Huy động HDBank 6 tháng tăng 19%, lãi trước thuế hơn 2.900 tỷ đồng

Theo Người đồng hành

Lợi nhuận trước thuế quý II tăng 50%, đạt hơn 1.657 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 10%, lên 160.371 tỷ đồng. Nợ xấu là 2.489 tỷ đồng, tăng 25%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, HDBank (HDB) ghi nhận thu nhập lãi thuần 2.780 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt đông dịch vụ giảm 3% xuống 142 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động ngoại hối cũng giảm 67%, xuống 19 tỷ đồng. 

Trong khi đó, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng từ 33,5 tỷ đồng lên 119 tỷ đồng và hoạt động khác tăng 30% lên 130 tỷ đồng. 

Chi phí hoạt động trong kỳ giảm 13% giúp lãi trước dự phòng tăng 46% lên 2.064 tỷ đồng. Sau khi trừ trích lập dự phòng gần 409 tỷ đồng (tăng 33%), HDBank lãi trước thuế 1.657 tỷ đồng, tăng 50%. 

Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần HDBank tăng 30% đạt 5.663 tỷ đồng, trong khi lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 5% lên 300 tỷ đồng. Chi phí hoạt động và trích lập dự phòng trong kỳ lần lượt 13% và 32%. 

Ngân hàng lãi trước thuế 6 tháng hơn 2.907 tỷ đồng, tăng 32%, tương đương 51% kế hoạch năm. Lãi sau thuế tăng tương đương đạt 2.321,7 tỷ đồng.  

Tổng tài sản cuối tháng 6 ở mức 242.445 tỷ đồng, cao hơn 6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 10%, lên 160.371 tỷ đồng. Nợ xấu 2.489 tỷ đồng, tăng 25% nâng tỷ lệ từ 1,36% lên 1,55%. 

Tiền gửi khách hàng tăng 19% lên 149.805 tỷ đồng. Đồng thời, khoản phát hành giấy tờ có giá cũng tăng 15% lên 28.719 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục