Huyện Thanh Ba (Phú Thọ): Bước đột phá trong phát triển văn hóa & thông tin

Bích Hằng

Trong suốt 02 năm 2021, 2022 tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến các hoạt động văn hóa trên cả nước gặp nhiều khó khăn trong đó có huyện Thanh Ba (Phú Thọ). Vượt qua những khó khăn ấy, các hoạt động văn hóa và thông tin của huyện đã đạt được những thành tựu ngoài mong đợi.

Quyết liệt và đồng bộ

Năm 2021, 2022 là 02 năm khó khăn cho phát triển văn hóa ở các địa phương do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Vượt qua những khó khăn, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thanh Ba luôn bám sát các nhiệm vụ, chức năng của ngành và các văn bản theo chỉ đạo của cấp trên; Chủ động đề xuất, tham mưu với UBND huyện ban hành văn bản với nội dung tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, tổ chức hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, các ngày lễ, ngày kỷ niệm, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và nhiều hoạt động văn hoá, thông tin hướng về cơ sở. Đồng thời phối hợp với các cơ quan trong khối tuyên truyền và các cơ quan, đơn vị khác triển khai nhiều nội dung nhằm hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới trên lĩnh vực văn hoá thông tin, chỉnh trang đô thị, đảm bảo đúng thời gian, chất lượng, yêu cầu nhiệm vụ.

Tháng 6/2021, huyện xây dựng đề án số 860/ĐA-UBND về đầu tư, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa đạt chuẩn tiêu chí văn hóa huyện nông thôn mới năm 2023. Hiện nay, huyện đang hoàn thiện Trung tâm văn hoá thể thao huyện với các hạng mục: Hội trường, nhà làm việc, công trình thể thao, công trình phụ trợ đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 02 Thông tư 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm văn hóa thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Chỉnh trang Trung tâm văn hóa thể thao xã và đầu tư các nguồn lực xây mới, sửa chữa nhà văn hoá các khu dân cư.

Huyện Thanh Ba (Phú Thọ): Bước đột phá trong phát triển văn hóa & thông tin - Ảnh 1

Bên cạnh đó, huyện đang thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng hệ thống cổng chào và chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Thanh Ba theo nội dung Kế hoạch 880/KH-UBND ngày 10/6/2022 – một trong những nhiệm vụ góp phần tích cực giúp phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân nhằm phát động cả hệ thống chính trị và xã hội cùng tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về “Cơ chế hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, xây dựng nhà văn hoá khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025”, trong năm 2022 đã xây mới 10 nhà văn hoá, sửa chữa 18 nhà văn hoá đảm bảo đạt tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BVHTT&DL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn. Nghị quyết đã nhận được sự ủng hộ, chung tay của các cấp, các ngành và đông đảo tầng lớp cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong huyện với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng (Trong đó, ngân sách huyện hỗ trợ: 1.950.000.000 đồng; Ngân sách xã, thị trấn và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác: 10.769.000.000 đồng.

Huyện Thanh Ba (Phú Thọ): Bước đột phá trong phát triển văn hóa & thông tin - Ảnh 2

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ này, huyện đã triển khai xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp, cải cách hành chính, đẩy mạnh thanh toán điện tử… Việc ứng dụng phần mềm QLVB & ĐH, ứng dụng chữ ký số được thực hiện hiệu quả; Trang thông tin điện tử được nâng cấp lên cổng thông tin điện tử; Hệ thống mạng nội bộ được triển khai có hiệu quả…

Bên cạnh đó, huyện đã tích cực triển khai xây dựng, kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, văn bản điện tử tích hợp chữ ký số chuyên ngành với hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định. Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Thanh Ba với tên miền www.thanhba.phutho.gov.vn duy trì tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để thông tin đến được từng người dân, huyện Thanh Ba rất chú trọng và quan tâm tới việc xây dựng Đài truyền thanh thông minh, từng bước góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Hiện nay, trên địa bàn huyện, 100% các Đài truyền thanh cơ sở được ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo phủ sóng 80% tới các khu dân cư, hộ dân trên địa bàn, phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Nắm bắt xu hướng văn hóa để phát triển bền vững

Mặc dù đạt được nhiều thành công nhưng trong công tác văn hóa – truyền thông của huyện hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Điển hình như việc triển khai chuyển đổi số từ huyện đến cơ sở; Hệ thống thông tin cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tuyên truyền, thông tin đến đông đảo nhân dân; Lực lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ thông tin và truyền thông còn mỏng, chủ yếu là kiêm nhiệm.

Xác định vai trò quan trọng của văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, cuối năm 2022 huyện Thanh Ba đã giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, tập trung đánh giá thực trạng phát triển tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thiện tiêu chí thông tin và truyền thông, đưa huyện Thanh Ba đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Huyện Thanh Ba (Phú Thọ): Bước đột phá trong phát triển văn hóa & thông tin - Ảnh 3

UBND huyện  chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh triển khai cài đặt chữ ký số tích hợp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành hướng tới chính quyền số theo Nghị quyết số 55-NQ/TU ngày 13/8/2021 của Tỉnh ủy Phú Thọ về Đề án phát triển chính quyền điện tử; Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 11/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử huyện giai đoạn 2021 - 2025. Thêm vào đó, tiếp tục hoàn thiện đầu tư hệ thống truyền thanh thông minh trên địa bàn toàn huyện, nâng cấp cổng thông tin điện tử huyện tích hợp trang thông tin điện tử các xã, thị trấn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Việc phát triển văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong những yêu cầu quan trọng của huyện Thanh Ba đặt ra trong năm 2023. Các địa phương của huyện phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện đề án phát triển hỗ trợ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin tại cấp huyện và cấp xã, nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian cấp mới, thay đổi thông tin chữ ký số cho cơ sở; Tuyển dụng bổ sung các vị trí việc làm liên quan đến ngành công nghệ thông tin để thực hiện tốt các nhiệm vụ tại cơ sở.

 

Việc phát triển văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong những yêu cầu quan trọng của huyện Thanh Ba đặt ra trong năm 2023.

Tin Cùng Chuyên Mục