Quan điểm Hồ Chí Minh về chống giặc nội xâm

07:53 11/12/2017

40 lượt xem


Lời tòa soạn: Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống giặc nội xâm ngày nay vẫn còn nguyên giá trị hữu ích, thiết thực trong việc chống lại các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra.
BÌNH LUẬN

loading