Bộ Nội vụ

Tập trung xây dựng lộ trình cải cách chính sách tiền lương

Tập trung xây dựng lộ trình cải cách chính sách tiền lương

Năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ tập trung thực hiện "Ba đột phá" và "Bốn trọng tâm". Đồng thời phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm và mô tả khung năng lực vị trí việc làm. Tiến hành xây dựng lộ trình cho cải cách chính sách tiền lương từ năm 2024 trở đi.