Cai nghiện

Xây dựng và phát triển mạng lưới

Xây dựng và phát triển mạng lưới "Người cai nghiện ma túy thành công Việt Nam"

Dự phòng nghiện ma túy là hoạt động phòng ngừa, có vai trò quan trọng như hoạt động cai nghiện - khắc phục hậu quả do ma túy. Năm 2017, Chính phủ đã Quyết định phê duyệt Chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020, theo đó, xây dựng và triển khai hoạt động “dự phòng nghiện” chính thức được đưa vào ...