Công ty PNJ

PNJ lãi sau thuế kỷ lục hơn 1.800 tỷ đồng năm 2022

PNJ lãi sau thuế kỷ lục hơn 1.800 tỷ đồng năm 2022

Lũy kế cả năm 2022, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 33.876 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.807 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã vượt 31% chỉ tiêu doanh thu và vượt 37% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022.