Dự án ODA

Dự án ODA đua nhau đội vốn

Dự án ODA đua nhau đội vốn

Những ràng buộc trong quá trình đàm phán, ký kết còn dẫn đến việc các dự án buộc phải sử dụng tư vấn quốc tế với chi phí cao.