Hoạt động tín dụng

Bàn về vấn đề cho vay của doanh nghiệp

Bàn về vấn đề cho vay của doanh nghiệp

Để có nguồn vốn duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thường xuyên phải huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Bên cạnh việc đi vay từ các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp còn có thể vay vốn từ cá nhân hoặc các doanh nghiệp khác.