Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử

Đề xuất bổ sung quy định về cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử

Đề xuất bổ sung quy định về cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại cuộc họp Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) diễn ra chiều 2/12 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp ...