Phòng chống Covid-19

TP Hà Nội công bố cấp độ dịch Covid-19

TP Hà Nội công bố cấp độ dịch Covid-19

Theo công bố cấp độ dịch mới, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2. Hà Nội không còn quận, huyện, thị xã nào ở cấp độ 1 - “vùng xanh” và cũng không có địa bàn nào ở cấp độ 4 (màu đỏ, nguy cơ rất cao).
TP Hà Nội điều chỉnh hình thức dạy học từ ngày 10/1

TP Hà Nội điều chỉnh hình thức dạy học từ ngày 10/1

Theo đó, đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh khối 12 trở lại học tập trực tiếp theo kế hoạch. Đối với 18 huyện, thị xã vùng xanh, vàng học sinh lớp 9 tiếp tục đến trường học trực tiếp.