TP Hà Nội điều chỉnh hình thức dạy

TP Hà Nội điều chỉnh hình thức dạy học từ ngày 10/1

TP Hà Nội điều chỉnh hình thức dạy học từ ngày 10/1

Theo đó, đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh khối 12 trở lại học tập trực tiếp theo kế hoạch. Đối với 18 huyện, thị xã vùng xanh, vàng học sinh lớp 9 tiếp tục đến trường học trực tiếp.