Tuyển dụng công chức

Khắc phục tình trạng công chức, viên chức có năng lực xin nghỉ việc, thôi việc; đặc biệt quan tâm tới lương, phụ cấp giáo viên mầm non, tiểu học

Khắc phục tình trạng công chức, viên chức có năng lực xin nghỉ việc, thôi việc; đặc biệt quan tâm tới lương, phụ cấp giáo viên mầm non, tiểu học

Trong năm 2023, trình cấp có thẩm quyền lộ trình thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, trong đó, đặc biệt quan tâm vấn đề lương, phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học. Có giải pháp khắc phục tình trạng công chức, viên chức ...