Tăng cường công tác phối hợp với bộ, ngành trong việc kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Ngày 04/7, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh có buổi làm việc với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về kết quả công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 06 tháng cuối năm 2024.

Công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL tiếp tục được chú trọng

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL cho biết, trong 06 tháng đầu năm 2024, Cục Kiểm tra VBQPPL đã tham mưu, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thành các văn bản, đề án; tiến hành tự kiểm tra 05/05 VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (đạt 100%); thực hiện tiếp nhận, phân loại, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; đôn đốc cơ quan ban hành văn bản hoàn thành việc xử lý đối với các văn bản có quy định trái pháp luật.

Đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác rà soát VBQPPL thuộc lĩnh quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp được Cục chú trọng, tổ chức thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định. Trên cơ sở rà soát thường xuyên, Cục đã xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2023. Định kỳ hằng quý, Cục Kiểm tra VBQPPL đã có văn bản đôn đốc, đề nghị các đơn vị thuộc Bộ thông tin, báo cáo về kết quả rà soát văn bản thường xuyên để Cục tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo yêu cầu, chỉ đạo. Cục Kiểm tra VBQPPL cũng tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL và chỉ đạo, đề nghị liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thường xuyên đôn đốc việc cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Trong công tác pháp điển hệ thống QPPL, Cục đã tham mưu giúp Bộ trưởng hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển”; ban hành Công văn của Bộ Tư pháp gửi các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tổ chức nhiều Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu và các lớp tập huấn, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển tại địa phương.

Bên cạnh đó, Cục đã thực hiện cập nhật VBQPPL, văn bản hợp nhất, kết quả hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019-2023 thuộc trách nhiệm cập nhật của Bộ Tư pháp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật bảo đảm đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành địa phương cập nhật văn bản còn thiếu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và đề nghị cơ quan cập nhật văn bản hiệu đính văn bản khi phát hiện sai sót.

Đồng chí Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL phát biểu tại buổi làm việc.

Các công tác khác như: hợp nhất, hệ thống hoá VBQPPL; góp ý, thẩm định văn bản, trả lời đơn thư, kiến nghị; hợp tác quốc tế;... đều đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tăng cường các hoạt động truyền thông về công tác kiểm tra văn bản

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị và các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Chính phủ, trong 6 tháng cuối năm 2024, Cục Kiểm tra VBQPPL tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: Thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác kiểm tra VBQPPL theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; theo dõi, đôn đốc xử lý triệt để, đúng quy định các VBQPPL có quy định trái pháp luật đã kết luận, nhất là các trường hợp văn bản quy định trái pháp luật gây trở ngại đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, môi trường sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Bùi Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ.
Đồng chí Bùi Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ.

Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL theo Kế hoạch hoạt động năm 2024 đã đề ra để rà soát, xử lý các quy định pháp luật bất cập, không còn phù hợp, gây khó khăn, vướng mắc khi thực hiện; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện hợp nhất VBQPPL theo quy định; triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” tại Bộ Tư pháp…

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu kết luận buổi làm việc.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Cục Kiểm tra VBQPPL đạt được trong 06 tháng đầu năm 2024, đặc biệt trong bối cảnh khối lượng công việc chuyên môn rất lớn, thời gian thực hiện ngắn, yêu cầu cao về sự phối hợp với các bộ, ngành, địa phương.

Thứ trưởng nhất trí với các đề xuất, kiến nghị của Cục để thực hiện nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm; đồng thời đề nghị Cục cần tập trung vào một số nhiệm vụ như: rà soát, chủ động tham mưu Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên Ban cán sự Đảng, trong đó lưu ý Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra VBQPPL; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành việc xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành VBQPPL bãi bỏ một số VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ chấm dứt hiệu lực; phối hợp chặt chẽ với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trong quá trình tham mưu nội dung sửa đổi Luật Ban hành VBQPPL.

Đối với công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL, Thứ trưởng đề nghị Cục đôn đốc các bộ, ngành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận kiểm tra, giám sát của của cơ quan có thẩm quyền về công tác kiểm tra VBQPPL; tăng cường các hoạt động truyền thông về công tác kiểm tra văn bản để tạo sự quan tâm, đồng thuận của xã hội; tổ chức triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống VBQPPL; đồng thời đăng tải Danh mục văn bản cần hợp nhất của các bộ, ngành trên Trang thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và hợp nhất VBQPPL… 

Tin Cùng Chuyên Mục