Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bảo Anh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 03/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Với mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của chính quyền các cấp về an toàn thực phẩm (ATTP); nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với việc đảm bảo ATTP, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đơn vị đối với công tác quản lý ATTP; là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP trên địa bàn tỉnh; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đảm bảo thực hiện đúng quy định, không gây phiền hà, trở ngại cho các tổ chức/cá nhân sản xuất, kinh doanh, đảm bảo các hoạt động kinh doanh hợp pháp diễn ra bình thường. Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP: Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP theo đúng quy định của pháp luật; quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND và của UBND tỉnh về công tác bảo đảm ATTP.

Tiếp tục rà soát, ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo; đưa tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể về công tác bảo đảm ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của các cấp, các ngành; phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị và kiểm tra, kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng năm; kịp thời xử lý dứt điểm các điểm nóng về ATTP trên địa bàn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân, thiếu trách nhiệm trong quản lý ATTP.

Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương các cấp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về ATTP trên lĩnh vực, địa bàn quản lý. Kiện toàn, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm các thành viên, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và phát huy tối đa hiệu quả quản lý, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp trong công tác đảm bảo ATTP. Chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án quy hoạch các khu giết mổ tập trung, chợ đầu mối, chợ dân sinh, khu sản xuất, chăn nuôi; khu nuôi trồng thủy, hải sản đảm bảo ATTP.

Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật - công nghệ thông tin trong quản lý ATTP: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và thực hiện đơn giản các thủ tục hành chính (TTHC) về ATTP được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian thực hiện TTHC cho các tổ chức/cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác bảo đảm ATTP, phát triển cơ sở thực phẩm, sản phẩm thực phẩm an toàn. Xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về ATTP; đưa thông tin kịp thời, chính thống đến người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cùng khai thác, sử dụng. Duy trì và nâng cao trình độ năng lực xét nghiệm của phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, đáp ứng yêu cầu về kiểm nghiệm phục vụ công tác quản lý ATTP.

Công tác đào tạo, thông tin truyền thông, giám sát ngộ độc thực phẩm: Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác  ATTP từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Triển khai công tác truyền thông về ATTP kịp thời và chính xác. Đổi mới hình thức nội dung truyền thông phù hợp với từng vùng miền, đối tượng, nhằm thay đổi hành vi trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, sử dụng thực phẩm.

Xây dựng và phát triển các kỹ năng truyền thông; nâng cao số lượng, chất lượng các tài liệu truyền thông về ATTP; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, các tổ chức/cá nhân thực hiện tốt công tác ATTP và công khai các tổ chức/cá nhân vi phạm qui định về ATTP. Thông tin rộng rãi về điện thoại đường dây nóng, tiếp nhận, tố giác, phản ánh của tổ chức/cá nhân về các hành vi vi phạm ATTP từ cấp tỉnh đến cấp xã. Xử lý các cơ sở vi phạm để thông tin cảnh báo cho cộng đồng.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể các cấp trong hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục về ATTP. Nâng cao năng lực phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP: Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiểm nghiệm, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn. Kiên quyết xử lý các vi phạm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo các điều kiện về ATTP. Đẩy mạnh xét nghiệm nhanh (Test) phục vụ công tác kiểm tra, giám sát phát hiện sớm nguy cơ mất ATTP, lấy mẫu gửi về cơ sở xét nghiệm xác định để thông tin cảnh báo cộng đồng.

Xây dựng, phát triển nguồn thực phẩm an toàn: Xây dựng và nhân rộng các mô hình về ATTP như: Chợ đầu mối, chợ dân sinh, khu sản xuất, kinh doanh nông lâm, thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt, mô hình bếp ăn tập thể; các cơ sở dịch vụ ăn uống khu du lịch bảo đảm ATTP.

Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: GMP, SSOP, Viet GAP, HACCP... kiểm soát mối nguy tạo ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Triển khai mở rộng quy hoạch vùng sản xuất nông, lâm, thủy sản an toàn, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bảo đảm ATTP, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới (mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP)); thúc đẩy phát triển các chuỗi cung ứng, phân phối thực phẩm an toàn, phát triển sản xuất hàng hóa nông sản chất lượng cao, giảm số lượng cơ sơ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để quản lý thực phẩm theo chuỗi, nhất là đối với các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi.

Triển khai kết nối sản xuất và tiêu thụ thực phẩm an toàn; phát huy hiệu quả chương trình OCOP; áp dụng các ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến phục vụ quản lý chất lượng ATTP, khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức/cá nhân đăng ký sở hữu, phát triển các nhãn hiệu sản phẩm thực phẩm có gắn địa danh. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thực phẩm an toàn để mở rộng thị trường, tìm đầu ra cho thực phẩm an toàn của tỉnh.

Bố trí nguồn lực cho công tác ATTP: Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hiện có của Trung ương, của tỉnh liên quan đến đảm bảo ATTP, đồng thời tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, cần thiết để góp phần đẩy mạnh việc đảm bảo ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Bố trí phù hợp nguồn nhân lực hiện có cho hệ thống quản lý ATTP từ tỉnh đến tuyến xã nhằm đảm bảo điều kiện cơ bản thực hiện nhiệm vụ được giao và bố trí đủ kinh phí phù hợp cho công tác quản lý ATTP. Đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc, dụng cụ để kiểm tra, kiểm soát thực phẩm cho các ngành chức năng, các đơn vị cấp huyện, cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về quản lý ATTP trong giai đoạn hiện nay. Mở rộng hợp tác, xã hội hóa, kêu gọi dự án để công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả.

Phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác ATTP: Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động thực hiện bảo đảm ATTP. Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm, tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng tại Hà Tĩnh.

Để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ cho từng sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan. Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật ATTP, kiến thức về ATTP cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm ATTP; xây dựng và nhân rộng các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Gắn với nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Giám sát việc chấp hành pháp luật về ATTP; tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của Nhân dân đối với hành vi vi phạm về ATTP.

Tin Cùng Chuyên Mục