Thuế thu nhập doanh nghiệp được đề xuất giảm về mức 15-17%