TP Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 25 dự án đầu tư công

Thành Trung

Trong 25 dự án được thành phố phê duyệt có 2 dự án nhóm A, 17 dự án nhớm B, 6 dự án nhóm C với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tổng số dự án trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp HĐND là 25 dự án với tổng mức đầu tư trên 15.878 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết, HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư của 21 dự án (gồm 2 nhóm A; 13 nhóm B; 6 nhóm C) với tổng mức đầu tư dự kiến là trên trên 14.604 tỷ đồng của 6 lĩnh vực. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của 4 dự án nhóm B thuộc lĩnh vực giao thông với tổng mức đầu tư dự kiến là trên 1.274 tỷ đồng.

Các dự án UBND trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp này là những dự án được sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định của Quốc hội và Chính phủ thuộc các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông 8 dự án; văn hóa - xã hội 10 dự án; đê điều - thủy lợi 7 dự án.

HĐND TP Hà Nội giao UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện: rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo không trùng lặp và tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án, kinh phí giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành.

Tin Cùng Chuyên Mục