Hà Nội ủy quyền thực hiện 617 thủ tục hành chính

Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Ngày 23/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4610/QĐ-UBND phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định nhằm thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND thành phố Hà Nội về việc thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt kèm theo Quyết định là phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội. Trong đó, nội dung đề xuất ủy quyền gồm có 617 thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, nội dung ủy quyền từ UBND thành phố về sở là 162 thủ tục; từ UBND thành phố về UBND cấp huyện là 5 thủ tục; từ Chủ tịch UBND thành phố về sở là 3 thủ tục; từ Chủ tịch UBND thành phố về Chủ tịch UBND huyện là 17 thủ tục.

Bên cạnh đó, nội dung ủy quyền từ sở về trưởng phòng là 222 thủ tục; từ sở về UBND cấp huyện là 82 thủ tục; từ sở về UBND cấp xã là 1 thủ tục; phòng thuộc sở về phòng thuộc UBND cấp huyện là 30 thủ tục. 

Từ UBND cấp huyện về trưởng phòng cấp huyện là 71 thủ tục; từ UBND cấp huyện về cấp xã là 18 thủ tục; từ UBND cấp huyện về Ban Quản lý khu công nghiệp, chế xuất là 4 thủ tục; phòng thuộc UBND cấp huyện về thủ trưởng cơ sở giáo dục là 2 thủ tục.

Như vậy, trong tổng số 1.910 thủ tục hành chính toàn thành phố (ngoài thủ tục hành chính cấp xã (107) và thủ tục hành chính khiếu nại, tố cáo (18) không thực hiện rà soát, tổng số thủ tục hành chính rà soát là 1.785. 

Với đề xuất ủy quyền 617 thủ tục hành chính và 91 thủ tục hành chính đã được phân cấp, ủy quyền, thành phố sẽ thực hiện ủy quyền 708 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ khoảng 37% tổng số thủ tục hành chính).

Quyết định nêu rõ, thời hạn ủy quyền thống nhất các quyết định ủy quyền có hiệu lực từ 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023. 

Trước khi hết hạn ủy quyền 60 ngày, các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá tính khả thi và tính thực tiễn, tham mưu việc tiếp tục thực hiện ủy quyền hoặc thực hiện phân cấp thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn theo thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, thực hiện việc ủy quyền, nhận ủy quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

Tin Cùng Chuyên Mục