Covid-19

Wiki Doanh nhân

QUOTE OF THE DAY

Không ai học đi bằng quy tắc hay công thức. Chúng ta học bằng thực hành và thất bại từ lần này qua lần khác.
Richard Branson , Nhà sáng lập Virgin Group

Đời sống

Công nghệ

Giải trí

Quốc tế

Pháp luật