Miễn lệ phí cấp "sổ đỏ", giấy phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, hộ tịch...

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Tỉnh Khánh Hòa miễn thu đối với 10 loại phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; chính sách này thực hiện đến hết ngày 31/12/2025.

Tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua Nghị quyết quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa biểu quyết thông qua nghị quyết.  
Các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa biểu quyết thông qua nghị quyết.  

 Theo đó, miễn thu đối với 10 loại phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; chính sách này thực hiện đến hết ngày 31/12/2025.

Cụ thể, 5 loại phí được miễn thu khi tổ chức cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng gồm: 

1- Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

2- Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; 

3- Đăng ký giao dịch bảo đảm; 

4- Khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; 

5- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động của cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh.

5 loại lệ phí được miễn thu khi tổ chức cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng gồm: 

1-  Cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

2- Đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; 

3- Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; 

4- Hộ tịch; 

5- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Ngoài các loại phí, lệ phí được miễn thu nêu trên, khi phát sinh thủ tục hành chính trên môi trường mạng, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng cũng được miễn thu.

Trước khi chính sách này được thông qua, mức thu các loại phí, lệ phí này khi giao dịch trực tuyến giảm 20-50% (tùy loại) so với mức thu khi giao dịch trực tiếp.

Tin Cùng Chuyên Mục