Quy định mới về quản lý, sử dụng quỹ biệt thự tại Đà Lạt

Chi Linh

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Theo phân loại của UBND tỉnh Lâm Đồng, tại thành phố Đà Lạt có 166 biệt thự được phân thành ba nhóm, gồm: Nhóm 1 gồm 3 biệt thự là Dinh 1, Dinh 2 và Dinh 3 (các dinh Bảo Đại trước kia). Đây là những biệt thự có giá trị cao về kiến trúc, cảnh quan và lịch sử văn hóa. Nhóm 2 gồm 69 biệt thự và Nhóm 3 gồm 94 biệt thự.

Trong 166 biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước hiện đã có 30 biệt thự bị tháo dỡ, 25 biệt thự được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng xen cấy công trình để đáp ứng nhu cầu sử dụng của cơ quan được giao biệt thự hoặc cá nhân, doanh nghiệp thuê biệt thự.

Theo đó, Quyết định ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn gồm 16 Điều, 3 Chương gồm quy định chung, quy định cụ thể và tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc rà soát, điều chỉnh, xác định danh mục nhà biệt thự theo quy định…

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố Đà Lạt, Trung tâm Quản lý nhà thành phố Đà Lạt tùy theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị liên quan hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai của nhà biệt thự theo quy định.

Rà soát quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước để xây dựng hồ sơ khoa học tham mưu, đề xuất UBND tỉnh công nhận di tích đối với biệt thự có giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật; nghiên cứu, đề xuất việc bố trí kinh phí quản lý, bảo trì, cải tạo, xây dựng lại nhà biệt thự theo quy định.

Tin Cùng Chuyên Mục