Biển số xe ô tô

Đề xuất đấu giá biển số xe ô tô hoàn toàn trên internet

Đề xuất đấu giá biển số xe ô tô hoàn toàn trên internet

Bộ Công an đề xuất đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô hoàn toàn trên môi trường Internet; đề nghị đưa vào dự thảo Nghị định quy định về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá để áp dụng cho đấu giá biển số xe ô tô.