Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Sửa đổi quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sửa đổi quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.