Công chức viên chức

Sửa đổi quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Sửa đổi quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" theo quy định của Đảng.