Cục Đăng ký quốc gia

Lấy ý kiến nội dung “Nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập HS đề nghị xây dựng Luật Các biện pháp BĐTHNV”

Lấy ý kiến nội dung “Nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập HS đề nghị xây dựng Luật Các biện pháp BĐTHNV”

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 07/QĐ-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, chiều ...