Dự án Luật Thủ đô

Đề xuất quy định đặc thù về tiền lương, thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

Đề xuất quy định đặc thù về tiền lương, thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

Dự thảo Luật Thủ đô quy định cụ thể về đối tượng thu hút, chế độ đãi ngộ nhân tài như tuyển dụng không qua thi tuyển, xếp lương, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo; quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị Thủ đô.