Giao Thuỷ

Nam Định: tổ chức đấu giá đất đồng loạt trong tháng 9

Nam Định: tổ chức đấu giá đất đồng loạt trong tháng 9

Hơn 200 lô đất ở thành phố Nam Định và các huyện Giao Thủy, Nam Trực sẽ được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định tổ chức đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng đối với từng thửa đất tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.