Không gian mạng

Từ 1-1-2019: Cấm 20 nhóm hành vi trên mạng

Từ 1-1-2019: Cấm 20 nhóm hành vi trên mạng

Ngoài Luật an ninh mạng, còn có 11 luật khác như: Luật quy hoạch, Luật tố cáo, Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Luật thủy sản... cùng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.