Ngân sách 2019

Năm 2019, cần gần 50.000 tỉ đồng để

Năm 2019, cần gần 50.000 tỉ đồng để "vá đường"?

Theo ước tính của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, để bảo trì hệ thống đường xá trong đó có 24.000km quốc lộ, sẽ cần tới 49.000 tỉ đồng trong năm 2019 và tới 300.000 tỉ đồng từ 2019 đến 2030.