Tòa án Nhân dân Tối cao

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự về án treo

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự về án treo

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.