Vietnam report

Mcredit xuất sắc lọt Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Mcredit xuất sắc lọt Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Vietnam Report đánh giá các chỉ tiêu tài chính năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 như: tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế… của Mcredit vượt qua biến động chung của thị trường, xuất sắc tiến từ 367 lên mức 189 trong bảng xếp hạng VNR500.