Bán hàng đa cấp

Từ 20/6, thực hiện nhiều quy định mới về bán hàng đa cấp

Từ 20/6, thực hiện nhiều quy định mới về bán hàng đa cấp

Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực từ ngày 20/6/2023.