Nhái nhãn hiệu

Kem 35 bị nhái nhãn hiệu tràn lan

Kem 35 bị nhái nhãn hiệu tràn lan

Mặc dù, công ty cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35 đã đăng ký và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn nhãn hiệu hàng hóa nhưng trên thị trường có tới 02 công ty xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu công nghiệp.