Ông Nguyễn Đức Chung tham nhũng

Báo cáo phòng, chống tham nhũng của Chính phủ nêu tên ông Nguyễn Đức Chung

Báo cáo phòng, chống tham nhũng của Chính phủ nêu tên ông Nguyễn Đức Chung

Báo cáo của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng năm 2020 nêu rõ việc nhiều trường hợp cán bộ đã bị tạm đình chỉ kịp thời để phục vụ điều tra vụ án, trong đó có cả cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý như Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó chủ tịch TP HCM Trần Vĩnh Tuyến…