Tập đoàn Đạt Phương

Tập đoàn Đạt Phương (DPG) mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu

Tập đoàn Đạt Phương (DPG) mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu

DPG mua lại theo nhu cầu của Công ty thông qua thông báo và thỏa thuận với trái chủ, khối lượng mua lại dự kiến là 1.000 trái phiếu, tương đương mệnh giá 100 tỷ đồng, trái phiếu được mua lại có mã là DPGH2124001, phát hành ngày 28/10/2021, kỳ hạn 36 tháng.