Thanh toán không dùng tiền mặt

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại vùng Tây Nguyên

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại vùng Tây Nguyên

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại vùng Tây Nguyên nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng ...