Viet Capital Bank

Nợ xấu liên tục tăng mạnh cùng chất lượng tín dụng đi xuống, Ngân hàng Bản Việt - Viet Capital Bank (BVB) kết quả kinh doanh xếp hạng gần 'bét' hệ thống

Nợ xấu liên tục tăng mạnh cùng chất lượng tín dụng đi xuống, Ngân hàng Bản Việt - Viet Capital Bank (BVB) kết quả kinh doanh xếp hạng gần 'bét' hệ thống

Mặc dù kinh doanh có lãi tăng 46% so với cùng kỳ nhưng kết quả này không nhờ hoàn toàn vào hoạt động kinh doanh chính mà chủ yếu do giảm dự phòng rủi ro.Trong năm 2022, VietCapital Bank trích hơn 224 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 39% so với năm trước.