Các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư nêu rõ, danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TTTT và biện pháp quản lý được quy định như sau:

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này, gồm các sản phẩm như: Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz (Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất; Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá, phát thanh quảng bá; Thiết bị Ra đa); Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn (Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến; Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung...).
Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này gồm: Thiết bị công nghệ thông tin (Máy tính cá nhân để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng); Thiết bị phát thanh, truyền hình; Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên; Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn...

Nguyên tắc quản lý sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

Theo Thông tư, việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được thực hiện theo quy định của Bộ TTTT về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông và các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 có tích hợp sản phẩm, hàng hóa khác thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa đó và sản phẩm, hàng hóa được tích hợp.
Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc đối tượng áp dụng của hai hay nhiều quy chuẩn kỹ thuật thì phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật đó.

Trong trường hợp quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành trước ngày 15/5/2024 mà có quy định khác Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
Kể từ ngày 15/5/2024, nếu có quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành thay thế quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2; hoặc có quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành áp dụng bổ sung cho sản phẩm, hàng hóa quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì áp dụng quy định tại Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật mới. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2024.

Tin Cùng Chuyên Mục