DIC Corp (DIG) muốn mua lại trước hạn 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Linh Anh

Trái phiếu được mua lại theo hình thức thoả thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu. Nguồn tiền dự kiến lấy từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác. 

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã: DIG) vừa thông qua nghị quyết mua lại trước hạn lô 10.000 trái phiếu có mã DIGH2124001, tương đương với tổng mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu được mua lại theo hình thức thoả thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu. Nguồn tiền dự kiến lấy từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác. 

Lô trái phiếu trên được phát hành riêng lẻ vào ngày 16/09/2021 và thời gian đáo hạn là 36 tháng (ngày đáo hạn 16/09/2024) với số lượng 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu có lãi suất cố định 11% năm đầu tiên, đến các kỳ trả lãi tiếp theo, lãi suất sẽ được tính bằng tổng của 4,25% và lãi suất tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân 12 tháng trả sau cuối kỳ của HDBank tại ngày xác định lãi suất, nhưng không thấp hơn 10%. Lãi suất phát hành thực tế là 11%/năm.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt mức 1.909 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 197 tỷ đồng, lần lượt 26% và 84% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, công ty mới chỉ thực hiện được 38% kế hoạch doanh thu và 1/10 mục tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4/2022.

Năm 2022, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu cùng thu nhập khác và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 5.000 tỷ đồng và 1.900 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt 43% và 48% so với thực hiện năm 2021.

Thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của DIC Corp đã giảm 12,5% so với đầu năm xuống 14.743 tỷ đồng. Trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền giảm 75,4% xuống còn 246 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 26,6% lên 4.347 tỷ đồng. Các khoản phải thu dài hạn giảm 42,1% xuống còn 2.381 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho tăng 54,1% lên 5.923 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, nợ phải trả của DIC Corp cũng giảm gần 24% so với thời điểm đầu năm xuống còn gần 7.000 tỷ đồng. Nợ dài hạn ở mức 3.054 tỷ đồng trong đó vay nợ tài chính dài hạn chiếm 2.840 tỷ đồng, giảm gần 34% so với cùng kỳ.

Tin Cùng Chuyên Mục