Nghệ An sẽ xây dựng 28.500 căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp

Đoàn Chi

Tỉnh Nghệ An phấn đấu giai đoạn 2021-2030 hoàn thành xây dựng 28.500 căn nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho đối tượng người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 748/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (gọi tắt là Đề án).

Theo đó, nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp. Xác định phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Là trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan quản lý Nhà nước, của xã hội, của các doanh nghiệp và của người dân.

Người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương phải quan tâm, có trách nhiệm, quyết liệt thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, việc phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp phải được lồng ghép vào quy hoạch đô thị, quy hoạch công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển thị trường bất động sản, phù hợp chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trong từng giai đoạn của tỉnh đã được phê duyệt, tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Mục tiêu của Kế hoạch hướng đến trong giai đoạn năm 2021-2030 sẽ phấn đấu hoàn thành xây dựng 28.500 căn nhà ở xã hội theo đúng chỉ tiêu được giao tại Đề án.

Để đạt được mục tiêu đó, UBND tỉnh đã đưa ra các giải pháp cần triển khai, bao gồm: đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở pháp lý thuộc thẩm quyền, tăng cường cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cải thiện môi trường, thu hút đầu tư; Dành quỹ đất làm nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp; Hỗ trợ, tạo điều kiện về tín dụng phát triển nhà ở xã hội;

Quản lý chặt chẽ, xử lý vi phạm (nếu có) về tiến độ và các cam kết của nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội độc lập, các công trình nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Đồng thời, rà soát, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan chức thực hiện Kế hoạch.

Tin Cùng Chuyên Mục