Công ty Hoàng Anh Gia Lai

Bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động, Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAG) nói gì?

Bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động, Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAG) nói gì?

Công ty cho biết đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án ...