HDBank

HDBank sẽ mua lại một công ty chứng khoán, phát triển nhiều dịch vụ mới, bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị

HDBank sẽ mua lại một công ty chứng khoán, phát triển nhiều dịch vụ mới, bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị

HDBank trình Đại hội cổ đông thông qua việc tham gia góp vốn, mua lại cổ phần một công ty chứng khoán. Việc này giúp HDBank sẽ mở rộng hơn nữa các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đa dạng hóa và tăng cường nguồn thu dịch vụ, thông qua nhiều hoạt động mới như tư vấn phát hành, tư vấn tài ...